Vad kan man få stöd för

Insatsområden (Teman)

Alla projekt som beviljas ska tillhöra något av dessa tre insatsområden

1. Produktutveckling, förädling, marknad

Skapa nya företag eller utveckla befintliga genom nya produkter, ny marknader eller ökad förädlingsgrad. Produktutveckling av sportfisketurism som ger ökad sysselsättning inom besöksnäring. Ökat lokal försäljning av vänerfisk. Fler arter som blir kommersiellt intressanta. Utveckla varumärkning och certifiering.  Ökad diversifiering av fiskenäringen.

2. Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar

Skapa bra underlag för bedömning, övervakning och forskning kring beståndsutveckling. Genomföra insatser som säkrar reproduktion och stärker vattenmiljö och ekosystemen i Vänern, eller bidrar till att komma tillrätta med problemen med miljögifter.

3. Kunskapsbyggande, information, och samarbete

Projekt som innebär utbyten och samarbete mellan fiskets intressenter och med andra aktörer inom livsmedelskedjan. Det kan gälla t.ex. livsmedelshandlare, förädlare, distributörer, restauranger, företrädare för offentliga måltider etc. Ökade kunskaper om och förståelse för ekosystem och miljöpåverkan både bland branschfolk och bland allmänhet.