Stadgar

 

Stadgar

 

 • 1 Föreningens namn:

Fiskeområde Vänern

 

 • 2 Föreningens ändamål och syfte

Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde Vänern följer de villkor och åtaganden som framgår av startbeslutet från Jordbruksverket.

 

 • 3 Föreningens geografiska verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar kommuner med Vänerkust.

 

 • 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, såväl privatpersoner som juridiska personer som bor eller är verksamma inom det geografiska område som den lokala utvecklingsstrategin omfattar, och som verkar för föreningens mål och syfte.

 

 • 6 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fasställs av årsmötet.

 

 • 7 Uppsägning av medlemskap

Ska göras skriftligt till föreningens styrelse.

 

 • 8 Uteslutning

Medlem som uppenbart motverkar föreningens syften kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Uteslutning ska alltid föregås av diskussion där medlemmen ges möjlighet att förklara sig.

 

 • 9 Föreningens organ
 • Styrelse tillika LAG
 • Valberedning
 • I de fall föreningen väljer att ha arbetsutskott (AU) eller beredningsgrupper som förbereder ärenden inför LAG-möten ska dessa möten dokumenteras. Denna funktion kan vara att med särskild kompetens lämna förslag till vad sökande behöver komplettera samt belysa styrkor och svagheter med ansökan. AU eller beredningsgrupper får inte lämna förslag till prioritering av projektansökningar.
 • Revisorer
 • Föreningsstämma

 

 • 10 Styrelse, LAG

LAG är föreningens beslutande styrelse. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, leaderkontor, övergripande frågor samt bedömning och prioritering av projektansökningar. Styrelsen ska bestå av 9 personer. Minst två ledamöter ska komma från respektive privat, ideell eller offentlig sektor.

 

Krav på LAG:s sammansättning och kompetens:

 • I LAG ska finnas företrädare från såväl ideell, privat och offentlig sektor.
 • Jämn könsfördelningen mellan män och kvinnor. Det innebär att inget kön får utgöra mindre än 40 procent eller mer än 60 procent.
 • Ingen ledamot får vara under 18 år.
 • Kompetenser som motsvarar de fonder och de insatsområden man ska arbeta med enligt utvecklingsstrategin. Vissa kompentenser kan finnas via arbetsutskott, beredningsgrupp eller samarbeten.
 • Eftersträva geografisk spridning som speglar området

 

Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning med maximalt ett år. Efter mandatperioden väljs en ny ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande.

 

LAG:s ansvar:

 • Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt godkänd utvecklingsstrategi
 • Aktivt verka för att utvecklingsstrategins mål uppfylls
 • Tillhandahålla ett bemannat leaderkontor
 • Ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens verksamhet
 • Mobilisera och informera målgruppen för att kontinuerligt lämna in ansökningar enligt utvecklinsstrategin
 • Främja målgruppens kapacitet att utveckla och genomföra projekt som leder till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin
 • Välja ut prioriterade inkomna projektansökningar och fastställa stödbeloppet samt lämna förslag till Jordbruksverket som fattar beslut
 • Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva urvalskriterier för prioritering av projekt och som inte leder till intressekonflikter
 • Ansvara för och aktivt verka för att LAG:s tilldelade budget av EU- och statliga medel används ändamålsenligt och effektivt
 • Vid behov själva ta initiativ till och genomföra projekt för att nå målen i utvecklingsstrategin
 • Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både de enskilda projekten och verksamheten inom utvecklingsstrategin

 

 • 11 Valberedning

Valberedningen väljs på föreningsstämman. Valberedningen består av tre personer som representerar alla tre sektorerna. Geografisk spridning och att båda könen är representerade ska eftersträvas.

 

Valberedningen har till uppgift att föreslå föreningens ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ordförande för föreningsstämman. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika föreningsfunktioner.

Valberedningen ska ha kompetens om:

 • styrelsearbete
 • leadermetoden
 • vilka krav som Jordbruksverket ställer på LAG:s sammansättning (se § 9) och vilka kompetenser som krävs för att arbeta med leaderområdets utvecklingsstrategi vad gäller fonder och insatsområden.

 

Valberedningen kan ha bredare utlysningar inför årsstämman om att komma in med intresseanmälan om att bli ledamot i LAG.

 

Valberedningen ska hållas löpande informerad om verksamheten, genom att bland annat få ta del av LAG:s protokoll. Valberedningens möten ska protokollföras.

 

 • 12 LAG-möten

Föreningens LAG-möten ska protokollföras. Protokollen ska undertecknas av sekreterare, ordförande och av en justerare som styrelsen utser på mötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 50 procent av röstberättigade styrelsemedlemmar är närvarande. Alla sektorer ska vara representerade vid beslut och det får högst vara 49 procent från en sektor.

 

Om det i LAG även finns invalda ersättare ska samtliga ersättare har närvarorätt och kallas till alla LAG-möten. Följande turordning gäller för ersättare:

 • För offentlig representant gäller 1.offentlig 2.privat 3.ideell
 • För privat representant gäller 1.privat 2.ideell 3.offentlig
 • För ideell representant gäller 1.ideell 2.offentlig 3.privat

 

 • 13 Firmatecknare

Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.

 

 • 14 Jäv

Styrelseledamot äger inte rätt att besluta i frågor som rör avtal, projekt eller liknande

mellan deras organisation, eller någon annan part som de har intressegemenskap

med och föreningen Fiskeområde Vänern.

Om styrelseledamot inte deltar i beslut ska det särskilt antecknas i protokollet.

 

 • 15 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår

 

 • 16 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av godkänd revisor.

Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och revisorssuppleant utses på årsstämman och väljs för en period av ett år.

 

 • 17 Revision

Revisorerna har att i den ordning som följer av god revisionssed granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

Styrelsen ska lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

 • 18 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma skall skickas skriftligen, eller via e-post, till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen.

 

 • 19 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen beslutar.

 

Vid ordinarier föreningsstämma ska följande ärenden förekomma

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
 6. Förteckning över närvarande och röstlängd vid behov
 7. Anmälan av ärenden att tas upp under punkten övrigt
 8. Styrelsens årsredovisning: a, verksamhetsberättelse, b, ekonomiska redovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av balans- och resultatrapport
 11. Beslut om ansvarsfrihet för LAG
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av ordförande
 16. Val av valberedning, däribland sammankallande
 17. Val av revisorer
 18. Behandling av ärenden som LAG överlämnat till årsstämman
 19. Behandling av motioner
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

 

 • 20 Motioner och skrivelser

Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

 

 • 21 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10 % av medlemmarna eller revisor till styrelsen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en sådan

begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma.

Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas upp till beslut.

 

 • 22 Röstning

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösten är per medlemsorganisation och ska utövas av en person som medlemsorganisationen utsett för detta ändamål. Rösten kan inte utövas genom ombud. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.

 

 • 23 Ändring av stadgar

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på

en föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en

årsstämma då beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Kallelse till den sista stämman ska inte ske innan första stämman hållits.

 • 24 Upplösning av föreningen

Föreningen ska fullfölja utvecklinsstrategin under hela programperioden 2014-2020 samt följa det som framgår av leaderområdets startbeslut från Jordbruksverket.

För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma. Beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Kallelse till den sista stämman skall inte ske innan första stämman hållits.

Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess

tillgångar. Eventuella tillgångar ska tillfalla verksamhet som gynnar landsbygden i Vänerregionen.

 

 • 25 Antagande av stadgar

Stadgarna antogs i samband med bildandet av föreningen fiskeområde Vänern

 

 

 

 

 

Kristinehamn 2015-11-12