Informationsinsatser för sportfisket i Vänern

Projektet Informationsinsatser för sportfisket i Vänern, Vänerveckan 17-19, ägs av Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund. beskrivning av projektet enligt ansökan:

Sportfisket i Vänern är mycket populärt bland sportfiskare. När det gäller Vänern där det är fritt handredskapsfiske och inget kortfiskevatten är det mycket svårt att nå ut med information om fisket, fiskbestånden, regler, utveckling mm. Bland den sportfiskande allmänheten bedömer vi att det saknas god kunskap om fisket och fiskbestånden samt om de projekt och den utveckling som görs för Vänern. Det finns över 20 olika fiskarter som kan fångas med sportfiskemetoder vilket inte alla känner till. En stor del av det sportfisket som förekommer i Vänern riktar sig mot det båtburna sportfisket och främst mot lax, öring, gädda, gös och abborre. Det finns en mängd andra arter som är intressanta för sportfiske och många av dessa finns det goda möjligheter att fånga med sportfiskemetoder från land. Med informationsinsatser om sportfisket och Vänerns alla fiskarter skapa kunskap vilket i förlängningen förhoppningsvis bidrar till ett ökat intresse för sportfiske som friluftsbaserad aktivitet samt att viljan och förmågan att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer i Vänern ökar. Med fler som fiskar och ett ökat intresse för olika arter och sportfiske från både land och båt kan turism och näringsliv runt Vänern öka.

  • Finansiering projektstöd EU/stat: 335 000:-
  • Finansiering LAG-pott (övrig offentlig medfinansiering): 165 000:-
  • Privat finansiering: 49 486-
  • Totalt projektvärde: 549 486:-