Om Fiskeområde Vänern

Fiskeområde Vänern är ett så kallat leaderområde som prioriterar stöd till olika former av projekt för lokal utveckling i enlighet med området lokala utvecklingsstrategi. Den lokala utvecklingsstrategin finansieras via Havs- och fiskerifonden till 67% och genom övrig offentlig medfinansiering (alla kommuner runt Vänern, utom Grästorp), Länsstyrelsen Värmland samt Västra Götalandsregionen till 33%. Fiskeområde Vänern består av en styrelse av 9 personer från de tre sektorerna privat, offentlig och ideell. Styrelsen har till ansvar att prioritera projektansökningar enligt utvecklingsstrategin och lämna förslag till beslut till Jordbruksverket. Prioriteringar av ansökningar sker genom ett antal på förväg uppsatta urvalskriterier. Det praktiska handläggningsarbetet, och övrigt arbete där ni som sökande kommer i kontakt med Fiskeområde Vänern i er process från ansökan till slutredovisning, sker från kansliet i Grums. Företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer är välkomna att söka pengar.

För kontakt och mer information om vad Fiskeområde Vänern är och hur vi kan hjälpa er som myndighet, företag, förening eller annan organisation: info@fiskeomradevanern.se